CHƯƠNG TRÌNH CÀ PHÊ DOANH NHÂN GIAO LƯU GIỮA HỘI DOANH NGHIỆP HUYỆN BÌNH CHÁNH - QUẬN BÌNH TÂN - QUẬN 8 - QUẬN 11 10/09/2018
Danh sách Ngân hàng Hội viên 06/07/2017
Công ty TNHH Cơ Khí Công Nghiệp Miền Nam tuyển dụng 23/08/2016
Danh sách BCH nhiệm kỳ III 22/11/2016
200 sản phẩm - dịch vụ nhận chứng nhận Tin & Dùng 2009 14/01/2010
Sản xuất thủy sản phải theo quy chuẩn quốc gia 13/01/2010
Hiệp định về gỗ rừng nhiệt đới có hiệu lực từ 2010 13/01/2010
Video Clip:
Quảng cáo

VĂN BẢN PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 02 NĂM 2016

STT  LĨNH VỰC/SỐ HIỆU LOẠI V.BẢN   TIÊU ĐỀ/NỘI DUNG  NGÀY BAN HÀNH  NGÀY HIỆU LỰC
 1  02/2016/TT-BTC  Thông tư  Quy định về phí, lệ phí hàng hải và  biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải  05/01/2016  20/02/2016
 2  50/2015/TT-BNNPTNT  Thông tư  Quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác phí hàng hải  30/12/2015  15/02/2016
 3  58/2015/TT-BLĐTBXH  Thông tư  Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH /span>  29/12/2015  15/02/2016
 4  134/2015/NĐ-CP    Quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH và bảo hiểm xã hội tự nguyện span>  29/12/2015  15/02/2016
 5  216/2015/TT-BTC  Thông tư  Hướng dẫn về thuế suất thuế nhập khẩu để thực hiện Hiệp định thương mại song phương giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHNCND Lào  31/12/2015  14/02/2016
 6  20/2015/TT-BTP  Thông tư  Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch  29/12/2015  15/02/2016
 7  02/2016/QĐ-UBND  Quyết định  Ban hành Quy định một số mức chi cụ thể cho hoạt động hòa giải ở cơ sở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh  01/02/2016  11/02/2016
 8  52/2015/TT-BYT  Thông tư  Quy định việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu và hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế  21/12/2015  23/02/2016
 9  59/2015/TT-BLĐTBXH  Thông tư  Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về BHXH bắt buộc   29/12/2015  15/02/2016
 10  136/2015/NĐ-CP  Nghị định  Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công   31/12/2015  15/02/2016
 11  53/2015/TT-BTC  Thông tư  Quy định chi tiết việc đăng ký danh mục hàng nhập khẩu, tạm nhập – tái xuất của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam  30/12/2015  12/02/2016
 12  119/2015/NĐ-CP  Nghị định  Quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam  13/11/2015  10/02/2016
 13  207/2015/TT-BTC  Thông tư  Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 148/2013/TT-BTC ngày 25/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 44/2013/QĐ-TTg ngày 19/7/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ  25/12/2016  10/02/2016
 14  212/2015/TT-BTC  Thông tư  Hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định số 19/2015-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường   31/12/2015  15/02/2016