CHƯƠNG TRÌNH CÀ PHÊ DOANH NHÂN GIAO LƯU GIỮA HỘI DOANH NGHIỆP HUYỆN BÌNH CHÁNH - QUẬN BÌNH TÂN - QUẬN 8 - QUẬN 11 10/09/2018
Danh sách Ngân hàng Hội viên 06/07/2017
Công ty TNHH Cơ Khí Công Nghiệp Miền Nam tuyển dụng 23/08/2016
Danh sách BCH nhiệm kỳ III 22/11/2016
200 sản phẩm - dịch vụ nhận chứng nhận Tin & Dùng 2009 14/01/2010
Sản xuất thủy sản phải theo quy chuẩn quốc gia 13/01/2010
Hiệp định về gỗ rừng nhiệt đới có hiệu lực từ 2010 13/01/2010
Video Clip:
Quảng cáo

 HỘI DOANH NGHIỆP                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

HUYỆN BÌNH CHÁNHĐộclập – Tự do – Hạnh phúc

  ố: 01 /TB-HDN 2014                                             Bình Chánh, ngày 18 tháng 3 năm 2014

THÔNG BÁO

 V/v: Bổ sung nhân sự vào Ban Thường trực, Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp

 Huyện Bình Chánh Nhiệm kỳ II (2011-2016)

              Kính gửi:       -  Hiệp Hội Doanh nghiệp TP.HCM;  

                                    -  Ban Dân Vận Huyện ủy;

                                    -  Văn phòng Uỷ ban nhân dân huyện Bình Chánh;

                                    -  Phòng Nội vụ huyện Bình Chánh;

                                    -  Phòng Kinh tế huyện Bình Chánh;

                                    -  Hội viên Hội Doanh nghiệp H. BìnhChánh.

  - Căn cứ quyết định số 6534/QĐ-UBND kýngày 22 tháng 09 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân huyện Bình Chánh V/v phê duyệtĐiều lệ tổ chức và hoạt động của Hội doanh nghiệp huyện Bình Chánh nhiệm kỳ II(2011-2016);

 - Căn cứ Điều 19, điều 20 chương V Điều lệ HộiDoanh nghiệp Huyện Bình Chánh qui định về Tổ chức – quản lý – Điều hành;

- Căn cứ Quy chế hoạt độngcủa Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp huyện Bình Chánh, đãban hành ngày 27/02/2014;

-Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Hội Doanh nghiệp huyên Bình Chánh nhiệmkỳ II (từ tháng 7 năm 2011 đến cuối năm 2013); Ban Thường trực Hội Doanh nghiệphuyện Bình Chánh đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần 1 năm 2014 vào ngày 05tháng 03 năm 2014 để kiện toàn cũng cố và bổ sung nhân sự cho Ban Thườngtrực, Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp nhiệm kỳ II (2011-2016). Thông qua kết quảhội nghị Ban Chaáp hành lần 1 năm 2014, quyết định bổ sung nhân sự vào Ban Thườngtrực, Ban Chấp hành Hội Doanh  nghiệpnhiệm kỳ II đã được ban hành và thông báo đến các cơ quan, ban ngành cụ thể nhưsau:

vNhân sựBan Chấp hành được bổ sung gồm 3 thành viên:

01. Ông Nguyễn Văn Cẩm –  Giám đốcCông ty TNHH SX-TM Uyên Phát.

02. Ông Nguyễn Vĩnh Kha- Giám đốc Công ty cổ phần thiết kế đo đạc TrườngPhát.

03. Ông Phạm Phú Trung – Giám đốcCông ty TNHH MTV nhiên liệu Sài Gòn Đông Dương.

vNhân sựbổ sung vào Ban Thường trực và được bổ nhiệm vào chức danh như sau:

01.   Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh – Uỷ viên Ban Thườngtrực được bổ nhiệm vào chức vụ: Phó Chủ tịch Hội

02.   Ông Huỳnh Thanh Đào –  Uỷ viên Ban Chấp hành được bổ nhiệm vào chứcvụ: Phó Chủ tịch Hội

03.   Ông Nguyễn Văn Cẩm – Uỷ viên Ban Chấp hànhđược bổ nhiệm vào chức vụ: Phó Chủ tịch Hội

Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệphuyện Bình Chánh xin thông báo đến Hiệp Hội Doanh nghiệp Thành phố; Uỷ ban nhândân huyện Bình Chánh; các cơ quanban ngành đoàn thể huyện Bình Chánh và toàn thể thành viên của Hội vể việc bổsung nhân sự nêu trên để thuận tiện cho việc liên lạc công tác.

Trântrọng%

Nơi nhận:                                                                       TM.BAN CHẤP HÀNH HDN HBC

- Như trên                                                                                        CHỦ TỊCH

- Lưu văn phòng hội

                                                                                                          (Đã ký)

                                                                                                   LÝ MINH SƠN