CHƯƠNG TRÌNH CÀ PHÊ DOANH NHÂN GIAO LƯU GIỮA HỘI DOANH NGHIỆP HUYỆN BÌNH CHÁNH - QUẬN BÌNH TÂN - QUẬN 8 - QUẬN 11 10/09/2018
Danh sách Ngân hàng Hội viên 06/07/2017
Công ty TNHH Cơ Khí Công Nghiệp Miền Nam tuyển dụng 23/08/2016
Danh sách BCH nhiệm kỳ III 22/11/2016
200 sản phẩm - dịch vụ nhận chứng nhận Tin & Dùng 2009 14/01/2010
Sản xuất thủy sản phải theo quy chuẩn quốc gia 13/01/2010
Hiệp định về gỗ rừng nhiệt đới có hiệu lực từ 2010 13/01/2010
Video Clip:
Quảng cáo

HỘI DOANH NGHIỆP                                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số 02/TB-HDN 2015                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                Bình Chaùnh, ngaøy 27 thaùng 3 naêm 2015

THOÂNG BAÙO

V/v: Kieän toaønvaø boå sung nhaân söï vaøo Ban Thöôøng tröïc, Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp HuyệnBình Chánh laàn 01 naêm 2015 (Nhiệm kỳ II (2011-2016)).

      Caên cöù Quyeát ñònh soá6534/QÑ-UBND kyù ngaøy 22 thaùng 09 naêm 2011 cuûa Uyû ban nhaân daân huyeänBình Chaùnh V/v pheâ duyeät Ñieàu leä toå chöùc vaø hoaït ñoäng cuûa Hoäi doanhnghieäp huyeän Bình Chaùnh nhieäm kyø II (2011-2016);

      Caên cöù Điu 19, ñiu 20 chương V Điu l Hi Doanh nghip Huyn Bình Chaùnh qui đñnh v T chc – qun lyù – Điu haønh;

      Căn cöù Quy cheá hoaït ñoäng cuûaBan Chaáp haønh Hoäi Doanh nghieäp Huyeän BìnhChaùnh, ban haønh ngaøy 27/02/2014;

     Caêncöù ñôn xin töø nhieäm cuûa Baø Nguyeãn Thò Myõ Linh – Phoù Chuû tòch Hoäi Doanhnghieäp huyeän Bình Chaùnh ngaøy 02 thaùng 01 naêm 2015,

     HoäiDoanh nghieäp Huyeän Bình Chaùnh ñaõ toå chöùc hoïp Ban Chaáp haønh laàn 01naêm 2015 vaøo ngaøy 26 thaùng 3 naêm 2015 ñeå kieän toaøn, cuõng coá vaø boå sung nhaân söï choBan Thöôøng tröïc, Ban Chaáp haønh Hoäi nhieäm kyø II (2011-2016). Thoâng quakeát quaû cuộc họp Ban Chaáp haønh laàn 01 naêm2015, quyeát ñònh boå sung nhaân söï Ban Thöôøng tröïc, Ban Chaáp haønh HoäiDoanh nghieäp huyeän Bình Chaùnh nhieäm kyø II ñaõ ñöôïc ban haønh vaø thoângbaùo ñeán caùc cô quan, ban ngaønh cuï theå nhö sau:

v  Nhaân söï Ban Chaáp haønh ñöôïc boå sung goàm 01 thaønh vieân:

01.   OÂng Lö Nguyeãn Xuaân Vuõ- Chuû tòch HÑQTCoâng Ty Coå Phaàn Xuaát Nhaäp Khaåu N.P.T

v  Nhaân söï Ban Thöôøng tröïc coù söï thay ñoåi vaø boå sung nhö sau:

01.   Mieãn nhieäm chöùc vuï Phoù Chuû tòch HoäiDoanh nghieäp huyeän Bình Chaùnh nhieäm kyø II (2011 -2016) ñoái vôùi BaøNguyeãn Thò Myõ Linh kể từ ngày 01 tháng4 năm 2015.

02.   Boå nhieäm OÂng Lö Nguyeãn Xuaân Vuõ –  Chi Hoäi tröôûng Chi Hoäi xaõ Vónh Loäc A giöõchöùc vuï : Phoù Chuû tòch Hoäi Doanh nghieäp huyeän Bình Chaùnh nhieäm kyø II(2011 -2016), (ph traùch coâng taùc chuyeân moân cuûaBaø Nguyeãn Thò Myõ Linh) keå töø ngaøy 01 thaùng 4 naêm 2015.

Ban Chaáp haønh Hoäi Doanh nghieäp huyeän BìnhChaùnh xin thoâng baùo ñeán Hieäp Hoäi Doanh nghieäp Thaønh phoá; Uyû ban nhaândaân huyeän Bình Chaùnh; caùc cơquan ban ngaønh ñoaøn theå huyeän Bình Chaùnh vaø toaøn theå thaønh vieân cuûaHoäi veà vieäc boå sung nhaân söï neâu treân ñeå thuaän tieän cho vieäc lieânlaïc coâng taùc.

Traân trng./.

Nơi nhận:                                                                                    TM. BAN CHAÁP HAØNH HDN HBC

-  Hiệp Hội DN TP.HCM;                                              CHUÛ TÒCH

-  Ban Daân vaän;                                                          (Ñaõ kyù)

-  VP UBND Huyện;

-  Phoøng noäi vuï;                                                             LYÙ MINH SÔN        

-  Phoøng kinh teá;                         

-  Hội viên Hội DN H.BC.;                                                               

-  Lưu văn phònghội.