CHƯƠNG TRÌNH CÀ PHÊ DOANH NHÂN GIAO LƯU GIỮA HỘI DOANH NGHIỆP HUYỆN BÌNH CHÁNH - QUẬN BÌNH TÂN - QUẬN 8 - QUẬN 11 10/09/2018
Danh sách Ngân hàng Hội viên 06/07/2017
Công ty TNHH Cơ Khí Công Nghiệp Miền Nam tuyển dụng 23/08/2016
Danh sách BCH nhiệm kỳ III 22/11/2016
200 sản phẩm - dịch vụ nhận chứng nhận Tin & Dùng 2009 14/01/2010
Sản xuất thủy sản phải theo quy chuẩn quốc gia 13/01/2010
Hiệp định về gỗ rừng nhiệt đới có hiệu lực từ 2010 13/01/2010
Video Clip:
Quảng cáo

Đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh

 

Theo Nghị định 101/2011/NĐ-CP, giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải

nộp năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa, trừ số thuế tính trên thu nhập từ kinh

doanh xổ số, kinh doanh bất động sản, kinh doanh chứng khoán, kinh doanh tài

chính, ngân hàng, bảo hiểm và thu nhập từ sản xuất hàng hóa, kinh doanh dịch vụ

thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và trừ các doanh nghiệp được xếp hạng I,

hạng đặc biệt thuộc các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, doanh nghiệp là các công

ty tổ chức theo mô hình công ty mẹ-công ty con mà công ty mẹ không phải là

doanh nghiệp nhỏ và vừa giữ trên 50% vốn chủ sở hữu của công ty con.

 

Doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại khoản này (không bao gồm đơn vị sự

nghiệp) là doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí về vốn hoặc lao động theo quy định tại

Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30-6-2009 của Chính phủ về trợ giúp phát

triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập

mới từ 1-1-2011 thì tiêu chí về vốn được xác định là số vốn điều lệ ghi trong Giấy

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu.

 

Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2011 của doanh nghiệp

sử dụng nhiều lao động (là doanh nghiệp có tổng số lao động sử dụng thường xuyên

bình quân năm 2011 trên 300 người, không kể lao động có hợp đồng ngắn hạn dưới 3 tháng), trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, dệt

may, da giày, linh kiện điện tử, xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội.

 

Giảm 50% mức thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân từ ngày 1-7-2011 đến

hết ngày 31-12-2011 đối với: hộ, cá nhân kinh doanh nhà trọ, phòng trọ công nhân,

sinh viên, học sinh thuê; hộ, cá nhân chăm sóc trông giữ trẻ và hộ, cá nhân cung ứng

suất ăn ca cho công nhân.

 

Giảm 50% số thuế giá trị gia tăng và số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp phát

sinh từ 1-7-2011 đến hết ngày 31-12-2011 đối với hoạt động cung ứng suất ăn ca

cho công nhân (không bao gồm hoạt động cung ứng suất ăn cho doanh nghiệp vận

tải, hàng không, hoạt động kinh doanh khác) của doanh nghiệp.

 

Các hộ cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp được giảm thuế phải cam kết giữ ổn

định mức giá cho thuê nhà trọ, phòng trọ, giá chăm sóc trông giữ trẻ, giá cung ứng

suất ăn ca trong năm 2011 như mức giá đã thực hiện tháng 12 năm 2010.

 

Giá cho thuê nhà trọ, phòng trọ, giá chăm sóc trông giữ trẻ và giá cung ứng suất ăn

ca phải được công khai, niêm yết tại cơ sở kinh doanh và thông báo cho chính quyền

xã, phường nơi kinh doanh và cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Trường hợp kiểm tra,

thanh tra phát hiện hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp không thực hiện đúng

cam kết về giá quy định tại khoản này thì hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp

không được giảm thuế theo quy định tại Điều này.

 

Đối với cá nhân

 

Miễn thuế thu nhập cá nhân từ ngày 1-8-2011 đến hết ngày 31-12-2012 đối với cổ

tức được chia cho cá nhân từ hoạt động đầu tư vào thị trường chứng khoán, góp vốn

mua cổ phần của doanh nghiệp trừ cổ tức được chia từ các ngân hàng cố phần, quỹ

đầu tư tài chính, tổ chức tín dụng.

 

Giảm 50% số thuế thu nhập cá nhân từ ngày 1-8-2011 đến hết ngày 31-12-2012 đối

với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán của cá nhân.

 

Giảm 50% thuế thu nhập cá nhân từ ngày 1-8-2011 đến hết ngày 31-12-2012 đối với

cá nhân có thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công và từ kinh doanh đến mức phải chịu thuế thu nhập cá nhân ở bậc 1 của Biểu thuế lũy tiến từng phần quy định tại

Điều 22 Luật Thuế thu nhập cá nhân.

 

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20-12 năm 2011.

 

S. Nguyên