CHƯƠNG TRÌNH CÀ PHÊ DOANH NHÂN GIAO LƯU GIỮA HỘI DOANH NGHIỆP HUYỆN BÌNH CHÁNH - QUẬN BÌNH TÂN - QUẬN 8 - QUẬN 11 10/09/2018
Danh sách Ngân hàng Hội viên 06/07/2017
Công ty TNHH Cơ Khí Công Nghiệp Miền Nam tuyển dụng 23/08/2016
Danh sách BCH nhiệm kỳ III 22/11/2016
200 sản phẩm - dịch vụ nhận chứng nhận Tin & Dùng 2009 14/01/2010
Sản xuất thủy sản phải theo quy chuẩn quốc gia 13/01/2010
Hiệp định về gỗ rừng nhiệt đới có hiệu lực từ 2010 13/01/2010
Video Clip:
Quảng cáo

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                     COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

UBND HUYEÄN BÌNH CHAÙNH                                              Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc

           ---------------------                                                              --------------------------------------

 

ÑIEÀU LEÄ TOÅ CHÖÙC VAØ HOAÏT ÑOÄNG

CUÛA HOÄI DOANH NGHIEÄP HUYEÄN BÌNH CHAÙNH

(Ban hành theo Quyết định số 6534/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 9 năm 2011

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh)

CHÖÔNG I

TEÂN GOÏI – TOÂN CHÆ – PHAÏM VI – MC ÑÍCH HOAÏT ÑOÄNG

Ñieàu 1. Teân goïi

- Teân goïi: HOÄI DOANH NGHIEÄP HUYEÄN BÌNH CHAÙNH

- Teân giao dòch ( tieáng nöôùc ngoaøi ): THE BUSSINESS ASSOCIATION OF DISTRICT BINH CHANH

- Laø toå chöùc phaùp nhaân coù con daáu vaø taøi khoaûn rieâng.

Ñieàu 2. Toân chæ hoaït ñoäng

- Hoäi Doanh nghieäp huyeän Bình Chaùnh  laø moät toå chöùc xaõ hoäi, ngheà nghieäp ñöôïc thaønh laäp theo quy ñònh cuûa phaùp luaät treân cô sôû töï nguyeän tham gia cuûa caùc Doanh nghieäp saûn xuaát kinh doanh dòch vuï, ñaõ ñaêng kyù kinh doanh theo phaùp luaät, ñang hoaït ñoäng treân ñòa baøn huyeän Bình Chaùnh .

- Hoäi Doanh nghieäp huyeän Bình Chaùnh laø thaønh vieân cuûa UÛy Ban Maët traän toå quoác Vieät Nam huyeän Bình Chaùnh.

- Hoäi Doanh nghieäp huyeän Bình Chaùnh laø thaønh vieân töï nguyeän cuûa Hieäp Hoäi doanh nghieäp Thaønh phoá Hoà Chí Minh.

Ñieàu 3. Muïc ñích hoaït ñoäng

Muïc ñích cuûa Hoäi Doanh nghieäp huyeän Bình Chaùnh nhaèm taïo ñieàu kieän cho caùc Doanh nghieäp trao ñoåi kinh nghieäm, ñieàu haønh saûn xuaát kinh doanh, naém baét kòp thôøi nhöõng thoâng tin kinh teá, chuû tröông chính saùch cuûa Ñaûng, phaùp luaät cuûa Nhaø nöôùc; ñaàu tö phaùp trieån saûn xuaát, kinh doanh ñuùng phaùp luaät, gaén lieàn lôïi ích Hoäi vieân vaø nhu caàu phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi cuûa Huyeän.

Ñieàu 4. Phaïm vi vaø lónh vöïc hoaït ñoäng

- Hoäi Doanh nghieäp hoaït ñoäng trong lónh vöïc saûn xuaát kinh doanh; trao ñoåi kinh nghieäm saûn xuaát kinh doanh, ñieàu haønh doanh nghieäp, trao ñoåi thoâng tin kinh teá treân ñòa baøn Huyeän.

- Quaûng baù, xuùc tieán thöông maïi vaø thöïc hieän caùc hoaït ñoäng theo chöông trình “ Ngöôøi Vieät Nam öu tieân duøng haøng Vieät Nam ”.

CHÖÔNG II

CHÖÙC NAÊNG – NHIEÄM VUÏ – QUYEÀN CUÛA HOÄI

Ñieàu 5. Chöùc naêng – Nhieäm vuï

a)     Chöùc naêng:

- Laø caàu noái giöõa caùc Doanh nghieäp vaø Chính quyeàn treân ñòa baøn Huyeän, caùc nhaø quaûn lyù kinh teá – xaõ hoäi vaø caùc toå chöùc trong vaø ngoaøi Huyeän.

- Thoâng qua nguyeän voïng chính ñaùng cuûa caùc Doanh nghieäp, ñeå ñeà ñaït vôùi cô quan Nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn taïo ñieàu kieän thuaän lôïi, nhaèm phaùt huy tieàm naêng ( voán, tay ngheà, kyõ thuaät ) ñaàu tö cho söï phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi treân ñòa baøn Huyeän.

- Taïo söï ñoaøn keát, hoã trôï giöõa caùc Doanh nghieäp thuoäc caùc thaønh phaàn kinh teá, goùp phaàn thöïc hieän toát caùc muïc tieâu phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi cuûa Huyeän.

b)     Nhieäm vuï:

- Höôùng daãn, giuùp ñôõ thaùo gôõ khoù khaên veà thuû tuïc cho caùc Doanh nghieäp, nhaèm thöïc hieän toát caùc chuû tröông chính saùch phaùp luaät cuûa Nhaø nöôùc, phaùt huy tieàm naêng, phaùt trieån saûn xuaát kinh doanh theo ñuùng ñònh höôùng chung cuûa Huyeän.

- Thöôøng xuyeân trao ñoåi, cung caáp thoâng tin veà thò tröôøng cho caùc Doanh nghieäp.

- Toå chöùc caùc Hoäi nghò, Hoäi thaûo ñeå trao ñoåi kinh nghieäm, thuùc ñaåy hôïp taùc, lieân keát giöõa caùc Doanh nghieäp.

Ñieàu 6. Quyeàn cuûa Hoäi

a)     Ñöôïc cô quan Nhaø nöôùc cung caáp thoâng tin veà chuû tröông, chính saùch, phaùp luaät Nhaø nöôùc lieân quan ñeán hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh.

b)     Ñaïi dieän Hoäi vieân trong moái quan heä ñoái noäi, ñoái ngoaïi vaø tham döï caùc Hoäi nghò, Hoäi thaûo coù lieân quan ñeán lónh vöïc hoaït ñoäng cuûa Hoäi.

c)      Baûo veä quyeàn, lôïi ích chính ñaùng, hôïp phaùp cuûa Hoäi vieân, cuûa Hoäi phuø hôïp vôùi toân chæ, muïc ñích cuûa Hoäi vaø cung caáp thoâng tin caàn thieát cho Hoäi vieân theo qui ñònh phaùp luaät.

d)     Toå chöùc phoái hôïp hoaït ñoäng giöõa caùc Hoäi vieân vì lôïi ích chung cuûa Hoäi, hoøa giaûi tranh chaáp trong noäi boä Hoäi, phoái hôïp vôùi caùc cô quan toå chöùc coù lieân quan ñeå thöïc hieän nhieäm vuï cuûa Hoäi.

e)     Ñöôïc thaønh laäp caùc phaùp nhaân thuoäc Hoäi theo quy ñònh cuûa phaùp luaät.

f)      Ñöôïc gaây Quyõ Hoäi treân cô sôû hoäi phí cuûa Hoäi vieân vaø caùc nguoàn thu töø hoaït ñoäng kinh doanh, dòch vuï theo quy ñònh cuûa phaùp luaät ñeå töï trang traûi kinh phí hoaït ñoäng.

CHÖÔNG III

NGUYEÂN TAÉC TOÅ CHÖÙC – HOAÏT ÑOÄNG

Ñieàu 7. Nguyeân taéc toå chöùc – hoaït ñoäng

Hoäi ñöôïc toå chöùc, hoaït ñoäng theo Ñieàu leä Hoäi vaø ñöôïc cô quan Nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn pheâ duyeät vaø khoâng traùi vôùi phaùp luaät. Hoäi toå chöùc vaø hoaït ñoäng theo nguyeân taéc töï nguyeän, töï quaûn, hieäp thöông daân chuû, töï trang traûi kinh phí vaø chòu traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät.

 

 

Ñieàu 8. Ñaïi hoäi nhieäm kyø vaø ñaïi hoäi baát thöôøng

a)     Cô quan laõnh ñaïo cao nhaát cuûa Hoäi laø Ñaïi hoäi nhieäm kyø hay Ñaïi hoäi baát thöôøng. Nhieäm kyø Ñaïi hoäi laø 5 naêm; nhieäm kyø II ( 2011 – 2016 ).

b)     Ñaïi hoäi nhieäm kyø hoaëc Ñaïi hoäi baát thöôøng ñöôïc toå chöùc döôùi hình thöùc Ñaïi hoäi toaøn theå hoaëc Ñaïi hoäi ñaïi bieåu. Ñaïi hoäi toaøn theå hoaëc Ñaïi hoäi ñaïi bieåu chæ ñöôïc toå chöùc khi coù treân 1/2 ( moät phaàn hai ) soá Hoäi vieân chính thöùc hoaëc treân 1/2 ( moät phaàn hai ) soá ñaïi bieåu chính thöùc coù maët.

c)      Ñaïi hoäi baát thöôøng ñöôïc trieäu taäp khi ít nhaát 2/3 ( hai phaàn ba ) toång soá UÛy vieân Ban Chaáp haønh hoaëc ít nhaát 1/2 ( moät phaàn hai ) toång soá Hoäi vieân chính thöùc ñeà nghò.

Ñieàu 9. Noäi dung chuû yeáu quyeát ñònh taïi Ñaïi hoäi

a)     Thoâng qua baùo caùo, baûn kieåm ñieåm cuûa Ban Chaáp haønh nhieäm kyø tröôùc vaø phöông höôùng hoaït ñoäng cuûa Hoäi nhieäm kyø tôùi;

b)     Baàu Ban Chaáp haønh, Ban Kieåm tra;

c)      Ñoåi teân Hoäi, söûa ñoåi, boå sung Ñieàu leä ( neáu coù );

d)     Gia nhaäp Lieân hieäp caùc Hoäi vieân cuøng lónh vöïc hoaït ñoäng;

e)     Chia, taùch, saùp nhaäp, hôïp nhaát, giaûi theå Hoäi;

f)      Taøi chính cuûa Hoäi.

Ñieàu 10. Nguyeân taéc bieåu quyeát taïi Ñaïi hoäi     

a)     Ñaïi hoäi coù theå bieåu quyeát baèng caùch giô tay hoaëc boû phieáu kín. Vieäc quy ñònh hình thöùc bieåu quyeát do Ñaïi hoäi quyeát ñònh.

b)     Vieäc bieåu quyeát thoâng qua caùc quyeát ñònh cuûa Ñaïi hoäi phaûi ñöôïc hôn 1/2 ( moät phaàn hai ) ñaïi bieåu chính thöùc coù maët taùn thaønh.

CHÖÔNG IV

HOÄI VIEÂN

Ñieàu 11. Hoäi vieân chính thöùc

Caùc Doanh nghieäp saûn xuaát kinh doanh dòch vuï, ñaõ ñaêng kyù kinh doanh theo phaùp luaät, ñang hoaït ñoäng treân ñòa baøn Huyeän; taùn thaønh Ñieàu leä cuûa Hoäi, töï nguyeän xin gia nhaäp Hoäi vaø ñöôïc Ban Chaáp haønh Hoäi chaáp thuaän ñôn xin gia nhaäp ñeàu laø Hoäi vieân chính thöùc cuûa Hoäi Doanh nghieäp huyeän Bình Chaùnh.

Ñieàu 12. Hoäi vieân danh döï ( Hoäi vieân lieân keát )

a)     Coâng daân, toå chöùc Vieät Nam khoâng coù ñieàu kieän hoaëc khoâng ñuû tieâu chuaån trôû thaønh Hoäi vieân chính thöùc cuûa hoäi; taùn thaønh Ñieàu leä Hoäi, töï nguyeän gia nhaäp Hoäi thì ñöôïc coâng nhaän laø Hoäi vieân danh döï hoaëc Hoäi vieân lieân keát.

b)     Hoäi vieân danh döï hoaëc Hoäi vieân lieân keát ñöôïc höôûng quyeàn vaø nghóa vuï nhö Hoäi vieân chính thöùc cuûa Hoäi; tröø quyeàn bieåu quyeát, baàu cöû, öùng cöû vaøo Ban Chaáp haønh, Ban Kieåm tra vaø khoâng phaûi ñoùng Hoäi phí.

Ñieàu 13. Thuû tuïc gia nhaäp Hoäi

- Ñôn xin gia nhaäp Hoäi ( theo maãu ) do caù nhaân, toå chöùc töï nguyeän laøm.

- Ñoùng leä phí gia nhaäp Hoäi.

- Ñöôïc Ban Chaáp haønh Hoäi coâng nhaän Hoäi vieân sau khi ñaõ hoaøn taát caùc thuû tuïc xin gia nhaäp vaø noäp leä phí vaø hoäi phí.

Ñieàu 14. Tö caùch Hoäi vieân

Tö caùch Hoäi vieân seõ khoâng coøn giaù trò neáu xaûy ra moät trong nhöõng tröôøng hôïp sau:

a)     Hoäi vieân muoán ruùt khoûi Hoäi: trong tröôøng hôïp naøy Hoäi vieân caàn thoâng baùo chính thöùc tröôùc 30 ngaøy cho Ban Chaáp haønh Hoäi, ñoàng thôøi phaûi laøm ñôn xin ghi roõ lyù do vaø phaûi coù söï chaáp thuaän cuûa Ban Chaáp haønh Hoäi. Tröôùc khi ñöôïc Ban chaáp haønh Hoäi chaáp thuaän, Hoäi vieân phaûi hoaøn thaønh caùc nghóa vuï taøi chính coù lieân quan cho ñeán thôøi ñieåm ñoù.

b)     Doanh nghieäp bò ñình chæ hoaëc chaám döùt hoaït ñoäng; bò giaûi theå, phaù saûn theo quy ñònh cuûa phaùp luaät hoaëc bò keát aùn.

c)      Hoaït ñoäng cuûa Doanh nghieäp traùi vôùi phaùp luaät, gaây toån haïi uy tín cuûa Hoäi.

d)     Hoäi vieân khoâng tham gia sinh hoaït Hoäi 03 kyø lieân tieáp maø khoâng coù lyù do chính ñaùng.

Ñieàu 15. Quyeàn Hoäi vieân

a)     Hoäi vieân ñöôïc tham döï ñaày ñuû moïi hoaït ñoäng cuûa Hoäi, ñoùng goùp yù kieán, thaûo luaän vaø bieåu quyeát caùc maët coâng taùc cuûa Hoäi.

b)     Ñöôïc söï hoã trôï, giuùp ñôõ cuûa Hoäi trong hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh thuoäc phaïm vi quyeàn haïn vaø khaû naêng cuûa Hoäi.

c)      Ñöôïc phaùt bieåu yù kieán, kieán nghò nguyeän voïng leân cô quan Nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn xem xeùt giaûi quyeát kòp thôøi nhöõng vöôùng maéc, nhöõng yeâu caàu cuûa mình thoâng qua Hoäi Doanh nghieäp.

d)     Ñöôïc caáp theû Hoäi vieân tham gia sinh hoaït Hoäi.

e)     Ñöôïc ñeà cöû, öùng cöû vaø baàu cöû vaøo Ban Chaáp haønh.

Ñieàu 16. Nghóa vuï Hoäi vieân

a)     Chaáp haønh Quy cheá, Ñieàu leä, Nghò quyeát cuûa Hoäi Doanh nghieäp Huyeän vaø tham gia sinh hoaït thöôøng xuyeân.

b)     Cung caáp thoâng tin, soá lieäu caàn thieát phuïc vuï cho hoaït ñoäng cuûa Hoäi.

c)      Ñoùng leä phí vaø Hoäi phí gia nhaäp Hoäi theo Quy ñònh veà vieäc ñoùng Leä phí – Hoäi phí do Ban chaáp haønh Hoäi quyeát ñònh.

d)     Ñoaøn keát, hôïp taùc cuøng nhau thöïc hieän toân chæ, muïc ñích cuûa Hoäi, goùp phaàn xaây döïng Hoäi Doanh nghieäp Huyeän ngaøy caøng vöõng maïnh.

CHÖÔNG V

TOÅ CHÖÙC – QUAÛN LYÙ – ÑIEÀU HAØNH

Ñieàu 17. Cô caáu toå chöùc

a)     Cô quan laõnh ñaïo vaø chòu traùch nhieäm quaûn lyù, ñieàu haønh Hoäi Doanh nghieäp Huyeän goàm Ñaïi hoäi ñaïi bieåu Hoäi vieân, Ban Chaáp haønh, Ban Thöôøng tröïc, Ban Kieåm tra.

b)     Ban Chaáp haønh bao goàm: Chuû tòch, Phoù Chuû tòch vaø caùc thaønh vieân. Ban Chaáp haønh Hoäi do Ñaïi hoäi Hoäi vieân baàu ra, ñöôïc UÛy ban nhaân daân huyeän Bình Chaùnh ban haønh Quyeát ñònh coâng nhaän.

 

 

Ñieàu 18. Ban Chaáp haønh Hoäi

a)     Ban Chaáp haønh Hoäi Doanh nghieäp:

Laø cô quan laõnh ñaïo moïi hoaït ñoäng cuûa Hoäi trong thôøi gian giöõa 02 kyø Ñaïi hoäi. Ban Chaáp haønh do Ñaïi hoäi hieäp thöông cöû ra, soá löôïng ngöôøi trong Ban Chaáp haønh do Ñaïi hoäi Hoäi Doanh nghieäp quyeát ñònh.

b)     Nhieäm kyø Ban Chaáp haønh Hoâi Doanh nghieäp Huyeän:

Ban chaáp haønh coù nhieäm kyø baèng vôùi nhieäm kyø cuûa Ñaïi hoäi laø 05 naêm/laàn.

c)      UÛy vieân Ban Chaáp haønh:

- Bao goàm caùc nhaø ñaïi dieän phaùp luaät cuûa Doanh nghieäp, Doanh nhaân coù uy tín, tieâu bieåu cho caùc ngaønh, coù nhieät tình tham gia caùc hoaït ñoäng Hoäi vaø caùc phong traøo xaõ hoäi.

- UÛy vieân Ban Chaáp haønh ñöôïc baàu tröïc tieáp baèng phieáu kín hoaëc bieåu quyeát, soá ngöôøi ñaéc cöû phaûi ñaït 50% soá phieáu baàu hôïp leä.

d)     Theå thöùc mieãn nhieäm vaø baõi nhieäm uûy vieân Ban Chaáp haønh:

Trong tröôøng hôïp UÛy vieân Ban Chaáp haønh xin ruùt khoûi Ban Chaáp haønh hoaëc khoâng theå tieáp tuïc nhieäm vuï thì Hoäi vieân ñeà cöû ngöôøi khaùc thay theá thoâng qua Ban chaáp haønh vôùi söï chaáp thuaän cuûa hôn 50% uûy vieân Ban Chaáp haønh Hoäi.

e)     Nhieäm vuï Ban Chaáp haønh Hoäi:

- Nghieân cöùu xaây döïng vaø toå chöùc thöïc hieän caùc chöông trình hoaït ñoäng cuûa Hoäi.

- Xem xeùt nhöõng yù kieán, kieán nghò hôïp lyù cuûa Hoäi vieân ñeå ñaïi dieän Hoäi vieân gôûi yù kieán hoaëc kieán nghò vôùi cô quan quaûn lyù Nhaø nöôùc vaø caùc toå chöùc coù lieân quan.

- Quaûn lyù taøi chính cuûa Hoäi.

- Xem xeùt vaø quyeát ñònh möùc ñoùng leä phí gia nhaäp Hoäi, hoäi phí ñoùng goùp cuûa Hoäi vieân.

- Chuaån bò noäi dung cho caùc kyø hoïp, trieäu taäp hoïp thöôøng kyø vaø baát thöôøng.

- Hieäp thöông cöû ra Ban Thöôøng tröïc: Chuû tòch, caùc Phoù Chuû tòch.

- Boå sung thaønh vieân Ban Chaáp haønh giöõa 2 nhieäm kyø Ñaïi hoäi ( soá löôïng boå sung khoâng vöôït quaù 20% treân toång soá löôïng Ban Chaáp haønh ñaõ ñöôïc baàu taïi Ñaïi hoäi ).

- Quy ñònh caùc hình thöùc khen thöôûng vaø kyõ luaät ñoái vôùi Hoäi vieân.

- Xeùt keát naïp vaø xoùa teân Hoäi vieân.

f)      Cheá ñoä sinh hoaït, hoäi hoïp:

- Hoäi Doanh nghieäp Huyeän sinh hoaït ñònh kyø 06 thaùng/laàn; tröôøng hôïp ñoät xuaát thì Ban Chaáp haønh Hoäi seõ trieäu taäp hoïp baát thöôøng. Hoäi nghò ñònh kyø vaø ñoät xuaát cuûa Hoäi chæ ñöôïc toå chöùc khi coù 2/3 ( hai phaàn ba ) soá Hoäi vieân ñöôïc trieäu taäp coù maët tham gia Hoäi nghò.

- Ban Chaáp haønh hoïp 03 thaùng/laàn ñeå kieåm ñieåm, ñaùnh giaù coâng taùc, ñeà ra chöông trình muïc tieâu thaùng tôùi, chuaån bò noäi dung ñeå ñöa ra Hoäi nghò toaøn theå thaønh vieân thaûo luaän, goùp yù.

g)     Quyeát ñònh cuûa Ban Chaáp haønh

Ñöôïc laáy bieåu quyeát theo ña soá ( treân 50% ) thaønh vieân coù maët tham gia döï hoïp. Tröôøng hôïp coù soá phieáu baèng nhau thì Quyeát ñònh thuoäc beân coù Chuû tòch Ban Chaáp haønh Hoäi Doanh nghieäp.

Ñieàu 19. Chuû tòch, caùc Phoù Chuû tòch Hoäi

a)     Chuû tòch Hoäi:

Chuû tòch Hoäi coù quyeàn haïn vaø traùch nhieäm:

- Ñaïi dieän phaùp nhaân cuûa Hoäi tröôùc phaùp luaät.

-    Toå chöùc trieån khai thöïc hieän caùc Nghò quyeát cuûa Ñaïi hoäi, cuûa Hoäi nghò ñaïi bieåu vaø caùc    quyeát ñònh cuûa ban laõnh ñaïo.

- Kyù quyeát ñònh boå nhieäm, baõi nhieäm vaø tröïc tieáp chæ ñaïo Ban thö kyù.

- Pheâ duyeät nhaân söï vaên phoøng Hoäi vaø caùc toå chöùc khaùc do Hoäi thaønh laäp.

- Chòu traùch nhieäm tröôùc Ban Chaáp haønh – Ban thöôøng tröïc vaø toaøn theå Hoäi vieân veà caùc

            hoaït ñoäng cuûa Hoäi.

b)     Caùc Phoù Chuû tòch Hoäi:

Phoù Chuû tòch laø ngöôøi giuùp vieäc cho Chuû tòch, ñöôïc Chuû tòch phaân coâng giaûi quyeát vaàn ñeà cuï theå vaø coù theå ñöôïc uûy quyeàn ñieàu haønh coâng vieäc cuûa Ban laõnh ñaïo khi Chuû tòch vaéng maët.

Ñieàu 20. Ban Thöôøng tröïc

- Ban Thöôøng tröïc goàm Chuû tòch, caùc Phoù Chuû tòch, UÛy vieân do Ban Chaáp haønh hieäp thöông cöû ra. Soá löôïng do Chuû tòch ñeà nghò vaø Ban Chaáp haønh quyeát ñònh, tuøy theo yeâu caàu coâng vieäc.

- Ban Thöôøng tröïc chòu traùch nhieäm chæ ñaïo caùc hoaït ñoäng thöôøng xuyeân cuûa Hoäi giöõa 2 kyø hoïp Ban Chaáp haønh theo nguyeân taéc taäp theå laõnh ñaïo, caù nhaân phuï traùch.

- Ban thöôøng tröïc hoïp 01 thaùng/1laàn ( khi caàn coù theå hoïp ñoät xuaát ) ñeå kieåm ñieåm coâng taùc vaø chuaån bò caùc vaán ñeà seõ ñöa ra Hoäi nghò Ban Chaáp haønh.

- Nghò quyeát cuûa Ban Thöôøng tröïc coù giaù trò khi coù treân 1/2 ( moät phaàn hai ) UÛy vieân Ban Thöôøng tröïc thoáng nhaát yù kieán.

Ñieàu 21. Ban Kieåm tra

a)     Ban Kieåm tra cuûa Hoäi do Ñaïi hoäi Hoäi vieân baàu ra, cuøng nhieäm kyø vôùi Ban Chaáp haønh. Tröôûng Ban kieåm tra laø UÛy vieân Ban Chaáp haønh Hoäi.

b)     Ban Kieåm tra coù nhieäm vuï: kieåm tra vieäc thi haønh Ñieàu leä cuûa Hoäi, kieåm tra tö caùch ñaïi bieåu tham döï Ñaïi hoäi, vieäc thöïc hieän Nghò quyeát cuûa Ñaïi hoäi, cuûa Ban Chaáp haønh vaø Ban Thöôøng tröïc; kieåm tra veà taøi chính cuûa Hoäi vaø baùo caùo keát quaû kieåm tra taïi caùc cuoäc Hoäi nghò Ban Chaáp haønh vaø trình leân Ñaïi hoäi.

c)      Ban Kieåm tra hoïp thöôøng kyø 06 thaùng/laàn vaø coù theå hoïp baát thöôøng theo ñeà nghò cuûa Chuû tòch Ban Chaáp haønh Hoäi hoaëc Tröôûng Ban Kieåm tra.

Ñieàu 22. Vaên phoøng Hoäi

a)     Vaên phoøng Hoäi ñöôïc toå chöùc vaø hoaït ñoäng theo quy cheá do Chuû tòch Hoäi thay maët Ban Thöôøng tröïc Hoäi pheâ duyeät.

b)     Caùc nhaân vieân cuûa vaên phoøng Hoäi ñöôïc tuyeån duïng vaø laøm vieäc theo cheá ñoä hôïp ñoàng coù thôøi haïn.

c)      Kinh phí hoaït ñoäng cuûa vaên phoøng do Ban Thöôøng tröïc döï truø trình Chuû tòch Hoäi duyeät.

 

 

Ñieàu 23. Caùc Chi Hoäi cô sôû vaø toå lieân laïc Doanh nghieäp

a)     Chi Hoäi cô sôû:

- Chi Hoäi cô sôû laø caùc ñôn vò cô sôû tröïc thuoäc söï quaûn lyù cuûa Hoäi, ñöôïc xaây döïng taïi ñòa baøn daân cö hoaëc theo ngaønh ngheà cuûa caùc Doanh nghieäp Hoäi vieân, treân cô sôû töï nguyeän vaø ñöôïc quyeát ñònh chuaån y cuûa Ban Chaáp haønh Hoäi.

- Ñieàu haønh Chi Hoäi coù Ban ñieàu haønh Chi Hoäi goàm Chi Hoäi tröôûng, caùc UÛy vieân vaø thö kyù.

- Ñieàu kieän caàn coù ñeå thaønh laäp Chi Hoäi laø phaûi coù ít nhaát 05 Doanh nghieäp Hoäi vieân chính thöùc tham gia sinh hoaït ( khoâng nhaát thieát caùc Doanh nghieäp Hoäi vieân cuøng hoaït ñoäng treân cuøng moät ñòa baøn ), coù phöông aùn hoaït ñoäng cuï theå.

b)     Toå lieân laïc Doanh nghieäp:

Caùc ñòa baøn naøo chöa ñuû ñieàu kieän thaønh laäp Chi Hoäi nhö treân thì coù theå xaây döïng Toå lieân laïc Doanh nghieäp.

c) Cô cheá hoaït ñoäng vaø vieäc phaân boå kinh phí hoaït ñoäng cho caùc Chi Hoäi, Toå lieân laïc Doanh nghieäp seõ do Ban Chaáp haønh Hoäi quyeát ñònh.

CHÖÔNG VI

CHIA, TAÙCH, SAÙP NHAÄP, HÔÏP NHAÁT VAØ GIAÛI THEÅ HOÄI

Ñieàu 24. Chia, taùch, saùp nhaäp, hôïp nhaát vaø giaûi theå Hoäi

Vieäc chia, taùch, saùp nhaäp, hôïp nhaát vaø giaûi theå cuûa Hoäi Doanh nghieäp ñöôïc thöïc hieän baèng Nghò quyeát cuûa Ñaïi hoäi thöôøng kyø hoaëc baát thöôøng vôùi söï ñoàng yù cuûa hôn 50% soá Hoäi vieân hieän dieän vaø do cô quan Nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn ra quyeát ñònh.

CHÖÔNG VII

TAØI SAÛN – QUAÛN LYÙ VAØ XÖÛ LYÙ TAØI SAÛN

Ñieàu 25. Nguoàn taøi chính

a)     Hoäi Doanh nghieäp coù taøi chính rieâng ñeå hoaït ñoäng bao goàm:

- Hoäi phí vaø leä phí gia nhaäp Hoäi.

- Caùc khoaûn uûng hoä töï nguyeän cuûa Hoäi vieân.

- Caùc khoaûn thu do hoaït ñoäng Hoäi.

- Taøi trôï cuûa caùc caù nhaân, toå chöùc trong vaø ngoaøi nöôùc theo quy ñònh cuûa phaùp luaät.

- Kinh phí do ngaân saùch Nhaø nöôùc hoã trôï ñeå thöïc hieän caùc muïc tieâu, döï aùn, chöông trình phaùt trieån kinh teá cuûa Huyeän.

- Caùc khoaûn ñoùng goùp cuûa caùc ñôn vò tröïc thuoäc Hoäi.

b)     Söû duïng taøi chính vaø taøi saûn:

Taøi chính vaø taøi saûn cuûa Hoäi ñöôïc söû duïng ñuùng muïc ñích theo yeâu caàu cuûa Hoäi, coù soå saùch keá toaùn thu chi theo ñuùng phaùp luaät quy ñònh vaø phaûi thoâng qua Ban laõnh ñaïo baùo caùo coâng khai tröôùc Ñaïi hoäi thöôøng kyø vaø coù quyeát toaùn haøng naêm baùo caùo Ban laõnh ñaïo.

Ñieàu 26. Giaûi quyeát taøi saûn, taøi chính khi Hoäi giaûi theå, hôïp nhaát, saùp nhaäp, chia, taùch

a)     Theo quy ñònh cuûa phaùp luaät hieân haønh;

b)     Theo tæ leä ñoùng goùp cuûa caùc Hoäi vieân.

CHÖÔNG VIII

KHEN THÖÔÛNG – KYÕ LUAÄT

Ñieàu 27. Khen thöôûng

a)     Nhöõng Hoäi vieân coù nhieàu thaønh tích ñoùng goùp vaøo söï nghieäp phaùt trieån, xaây döïng cuûa Hoäi seõ ñöôïc Hoäi ñeà xuaát khen thöôûng.

b)     Tuøy theo tình hình thöïc teá. Ban Chaáp haønh Hoäi coù theå laäp moät soá giaûi thöôûng vaø xem xeùt trao taëng cho caùc ñôn vò, Hoäi vieân coù nhieàu ñoùng goùp cho söï phaùt trieån cuûa Hoäi.

Ñieàu 28. Kyû luaät

Hoäi vieân naøo hoaït ñoäng traùi vôùi Ñieàu leä, Nghò quyeát cuûa Hoäi, laøm toån thöông ñeán uy tín, danh döï cuûa Hoäi, boû sinh hoaït ñònh kyø 3 laàn lieân tieáp khoâng coù lyù do chính ñaùng, khoâng ñoùng hoäi phí moät naêm, seõ tuøy möùc ñoä maø pheâ bình hoaëc xoùa teân trong danh saùch hoäi vieân.

CHÖÔNG IX

ÑIEÀU KHOAÛN THI HAØNH

Ñieàu 29. Hieäu löïcï thi haønh

Ñieàu leä Hoäi Doanh nghieäp huyeän Bình Chaùnh coù hieäu löïc sau khi ñöôïc Ñaïi hoäi toaøn theå Hoäi vieân thoâng qua vaø ñöôïc Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyeän Bình Chaùnh pheâ duyeät ban haønh.

Ñieàu 30. Söûa ñoåi, boå sung Ñieàu leä

Chæ coù Ñaïi hoäi toaøn theå Hoäi vieân hoaëc Ñaïi hoäi ñaïi bieåu Hoäi vieân môùi coù quyeàn söûa ñoåi boå sung Ñieàu leä vôùi 2/3 ( hai phaàn ba ) soá ñaïi bieåu döï Ñaïi hoäi taùn thaønh vaø ñöôïc Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyeän Bình Chaùnh pheâ duyeät môùi coù giaù trò thi haønh.

Baûn Ñieàu leä naøy coù 9 chöông vaø 30 ñieàu ñöôïc thoâng qua Ñaïi hoäi Hoäi Doanh nghieäp huyeän Bình Chaùnh nhieäm kyø II vaøo ngaøy 25 thaùng 06 naêm 2011 và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh phê duyệt.

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYEÄN BÌNH CHAÙNH

CHỦ TỊCH

(Đã ký)